SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Slovenský rybársky zväz, so sídlom Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO: 00178209, zapísaný v registri občianskych združení s potvrdenou činnosťou vedenom Ministerstvom vnútra SR pod č.VVS/1-909/90-60 zo dňa 6. augusta 1990 (ďalej len „žiadateľ“)

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

Meno, priezvisko, titul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (ďalej len „subjekt“)

 

Dátum narodenia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    

Trvalý pobyt : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefón  e -mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Svojim podpisom výslovne udeľujem súhlas  s tým, aby žiadateľ  spracoval v súlade s platnou právnou úpravou moje osobné a organizačné údaje – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónne číslo, e – mail (ďalej len „osobný údaj“).

Spracovanie osobných údajov subjektu je vykonávané žiadateľom v tlačenej a elektronickej podobe. Osobné údaje subjektu pre žiadateľa spracovávajú členovia štatutárneho orgánu alebo poverení zamestnanci.

 

Súhlas je daný na účely:

a)      vedenie centrálnej evidencie členov Slovenského rybárskeho zväzu

b)      poskytovanie osobných údajov členov organizačným zložkám Slovenského rybárskeho zväzu v súvislosti s výkonom rybárskeho práva

c)      používanie na elektronickú komunikáciu

d)      rybárske preteky, školenia, prednášky a iné akcie prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov

e)      zverejnenie na verejných webových stránkach prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov v rozsahu mena a priezviska

Žiadateľ informuje subjekt o tom, že podľa platnej právnej úpravy – Zák. č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má právo :

a)      vziať súhlas kedykoľvek späť

b)       požadovať od žiadateľa  informáciu, aké osobné údaje spracováva

c)      požadovať od žiadateľa vysvetlenie ohľadne  spracovávania osobných údajov

d)      vyžiadať si od žiadateľa prístup k osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo  opraviť

e)      požadovať od žiadateľa výmaz osobných údajov

f)       v prípade pochybnosti o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných

údajov, obrátiť  sa na žiadateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Súhlas udeľujem na dobu určitú, v súvislosti s výkonom rybárskeho práva, najmenej po dobu trvania členstva v Slovenskom rybárskom zväze. Osobné údaje budú po ukončení členstva alebo účelu ich spracovania odstránené bezpečným spôsobom.

Prehlasujem, že hore uvedenému textu rozumiem a dobrovoľne ho potvrdzujem svojim podpisom.

 

Dátum:                                                                                   ____________________________________

                                                                                                                        Podpis

Aktuality

04.04 -  BRIGÁDA  7.4.2019
10.03 -  SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
07.01 - Obežník 2019