Program členskej schôdze 22.3.2019

 

Program  členskej schôdze dňa 22. 3. 2019

 

1.     Otvorenie, privítanie hostí (predseda)

2.     Voľba pracovného predsedníctva a komisií ( mandátová + návrhová)   

-         predseda

       3.  Správa mandátovej komisie

4.     Správa o činnosti výboru MO SRZ za rok 2018 (tajomník)

5.     Správa o hospodárení organizácie za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 (hl. účtovník)

6.     Správa kontrolnej komisie (PhDr. Glembek)

7.     Plán hlavných úloh na rok 2019 (podpredseda)

8.     Rozprava k predloženým správam ( predseda)

9.     Diskusia

10.   Návrh na uznesenie ( návrhová komisia)

11.   Záver

 

Aktuality

16.03 -  BRIGÁDA  
10.03 -  SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
10.03 -   Program  členskej schôdze dňa 22. 3. 2019
07.01 - Obežník 2019