OBEŽNÍK 2019

 

 

 Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia v Brezne

OBEŽNÍK 1/ 2019

pre všetkých členov Miestnej organizácie SRZ v Brezne

 

1.      KONANIE  VÝROČNEJ  ČLENSKEJ  SCHODZE

       Podľa Stanov SRZ a plánu činností, zvoláva výbor MO SRZ v Brezne na deň  

22. marca 2019 (piatok)         zo začiatkom o 15,30 hod.  v kinosále  na Švermovej ulici č.7 v Brezne.

       

       Účasť člena SRZ na VČS je jednou zo základných povinností člena SRZ.

       Deti a mládež sa VČS nezúčastňujú !

 

2.      PLATBY  ZA  ČLENSKÉ,  POVOLENKY  K  RYBOLOVU  A OSTATNÉ  POPLATKY

V zmysle Smernice SRZ Rada  o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platnej od 1.1.2019, výbor MO SRZ v Brezne schválil pre rok 2019 nasledovné výšky členských príspevkov a ceny povolení.   

 

Druh ceniny

Cena v €

Poznámka

Členská známka pre dospelých

      23 €

 

Členská známka pre mládež od 15 do 18 rokov

      17 €

 

Členská známka pre mládež od 6 do 15 rokov

        1 €

 

Kaprová zväzová pre dospelých a mládež od 15 r. 

      40 €

 

Kaprová miestna pre dospelých

      40 €

 

Pstruhová miestna pre dospelých

      40 €

 

Lipňová zväzová pre dospelých

      40 €

 

Lipňová miestna pre dospelých

      37 €

 

Kaprová zväzová pre deti do 15 rokov

      10 €

 

Kaprová miestna pre deti do 15 rokov

      10 €

 

Pstruhová miestna pre deti do 15 rokov

      15 €

 

Lipňová miestna pre deti do 15 rokov

      17 €

 

Manipulačný poplatok

   0,50 €

 

 

Zakúpenie zväzovej povolenky kaprovej, alebo lipňovej je podmienené zakúpením si miestnej  povolenky.  Zväzová kaprová povolenka neplatí na MVN v Závadke nad Hronom.

Ceny denných povolení pre rok 2019 na všetky vody vo výške 20 € na jeden deň pre členov SRZ. Ceny ostatných denných a týždenných povolení pre nečlenov SRZ sa nemenia.

 

Zápisné

Nový člen  zápisné 50 €.

Člen MO,  ktorý si v roku 2018 nezaplatil  členské, alebo písomne nepožiadal o prerušenie členstva najviac však na  dobu dvoch rokov sa považuje za nového člena a teda musí zaplatiť zápisné vo výške 50 €.

Deti do 15 rokov, ktoré sa v tomto roku stanú novými členmi mladých rybárov zaplatia zápisné vo výške 2 € a do preukazu mladého rybára je potrebné vlepiť fotografiu 3 x 4 cm.

            

K vydaniu povolenia na rybolov musí mať každý žiadateľ splnené nasledovné kritéria:

§  odovzdaný záznam o úlovkoch za rok 2018

§  platný štátny rybársky lístok (vydáva MsÚ alebo OcÚ v mieste bydliska)

§  odpracovanú členskú brigádu. Ak člen neodpracoval brigádu, je povinný uhradiť 50 € za neodpracovanú brigádu.

Držitelia preukazu ZŤP – S majú jedno miestne povolenie na rybolov na vody MO SRZ v Brezne zdarma .

 

 

 

 

3.      VYDÁVANIE POVOLENÍ

Povolenia na rybolov a členské známky sa budú vydávať za finančnú úhradu v hotovosti  v kancelárii  MO SRZ Brezno , ul. Dr. Clementisa č. 1217/5, (bývalá stará kotolňa,  vedľa firmy Dalkia Brezno)

 

·         v sobotu 19.1.2019  od 8,00 – 13,00 hod.        v sobotu 23.2.2019  od 8,00 – 13,00 hod.

·         v sobotu 23.3.2019  od 8,00 – 13,00 hod.        v sobotu 20.4.2019  od 8,00 – 13,00 hod.

 

K výdaju  povoleniek je potrebné predložiť : členský preukaz, platný štátny rybársky lístok.  Zaplatenie členského  príspevku  musí byť uhradené do 31.3.2019. Nedodržaním termínu platby členského, členstvo v SRZ zaniká. Obnovenie členstva v nasledujúcom roku je podmienené zaplatením zápisného 50,00 € , ako u nového člena.

 

Denné povolenia na vody kaprové, pstruhové a lipňové sa vydávajú:

-          obchod „Hronka“ na Rázusovej ulici v Brezne,

-          „Obchod s rozličným tovarom“, v Závadke nad Hronom, ul.   Osloboditeľov 138.

 

Zvláštne  povolenia na rybolov na všetky vody SRZ vydáva RADA SRZ v Žiline v cene 520 € , na základe žiadosti, ktorú žiadateľ si vyzdvihne v rybárskej kancelárii MO SRZ a predloží na schválenie  výboru MO SRZ v Brezne a následne zašle na SRZ RADA v Žiline.

               

4.      KONANIE CELOČLENSKÝCH   BRIGÁD  V ROKU  2019

Termíny a miesto konania členských brigád :

 6.4.2019,  4.5.2019, 15.6.2019, 20.7.2019, 24.8.2019 sobota

 16.9.2019  pondelok

 

Brigády sa konajú na MVN v Závadke nad Hronom od 8,00 hod. Práce, ktoré sa budú vykonávať: kosenie, výrub náletových drevín, zber odpadkov, prehlbovanie rigolov, čistenie šácht pätných drénov. Použitie vlastnej motorovej píly alebo krovinorezu sa počíta ako dvojnásobne odpracovaná doba.  

Za  voľný priechod rybochodu  po celý rok pred MVE v Bujakove zodpovedá Ivan Slabey ml.

Výlov potokov a vysádzanie násad si koordinujú hospodári Ivan Nosko a Rastislav Balcar.

 

UPOZORNENIE !

Každý rybár je v zmysle zákona  povinný udržiavať na lovnom mieste poriadok a teda odpadky po skončení lovu si vždy vezme so sebou. Na poriadok  bude dohliadať rybárska stráž a pri porušení bude postupovať v zmysle zákona a disciplinárneho poriadku SRZ. 

 

5.      KONANIE  PRETEKOV  V  LOVE  RÝB  UDICOU

Výbor MO SRZ podľa plánu hlavných úloh pre rok 2019  usporiada tradičné rybárske preteky v love rýb udicou nasledovne:

Pre dospelých členov  na MVN Závadka n/Hr. dňa 11. mája 2019  (sobota)  od 8:00 – 12:00 hod.

Prezentácia od 6,30 hod. Štartovné za člena je 5,00 €.

Deti dňa 11. mája 2019 (sobota) od 13:00 – 17:00hod

Prezentácia od 11:00hod. Deti štartovné neuhrádzajú.

Podmienky a spôsob lovu bude upresnený pri nástupe pretekárov.

 

6.      DOBROVOĽNÉ  POUKÁZANIE  2 %  Z  DANI  ZO  MZDY

 Za rok 2018 je možné poukázať 2 % zaplatenej dane zo mzdy  pre MO SRZ v Brezne.

Tlačivá si môžete vyzdvihnuť pri platení členského v kancelárii MO SRZ v Brezne.

VYLÁSENIE ...... – toto tlačivo vyplní daňovník. Údaje o príjmateľovi 2 % z dane sú už na tlačive vyplnené.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ......- toto tlačivo vyplní daňovník a potvrdí zamestnávateľ

Vyplnené a potvrdené tlačivá doručíte  na Daňový úrad príslušného správcu dane platiteľa.  

Termín odovzdania tlačív na príslušný Daňový úrad je  do konca marca 2019. 

Pozn. V prípade nejasností, konzultujte s hl. účtovníkom MO SRZ, Ing. Ambrosom, tel. 0905 622 448.

    

Do novej rybárskej sezóny Vám výbor MO SRZ praje veľa zdravia a pekných

zážitkov zo spoločnej záľuby.

                                                                                                                           Výbor MO SRZ v Brezne

Január  2019

 

 

Aktuality

07.01 - Obežník 2019