OBEŽNÍK č. 1/2018

Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia v Brezne

OBEŽNÍK 1/ 2018

pre všetkých členov Miestnej organizácie SRZ v Brezne

 

1.       KONANIE VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHODZE

       Podľa Stanov SRZ a plánu činností, zvoláva výbor MO SRZ v Brezne na deň  29. marca 2018 (štvrtok)         

       so začiatkom o 15,00 hod.  v reštaurácii „Omega“  na Švermovej ulici č.7 v Brezne.

       Na VČS budú prevedené voľby členov výboru a komisii pre roky 2018-2020. Návrhy kandidátov je

        potrebné predkladať písomne, doručiť osobne, alebo poštou na doručenku. Kritéria prihlásenia sú uvedené na stránke

        www srz-brezno.sk ( Návrh kandidáta do orgánu MO SRZ v Brezne).

       Termín predloženia návrhu je do 12.2.2018.

       Účasť člena SRZ na VČS je jednou zo základných povinností člena SRZ.

       Deti a mládež sa VČS nezúčastňujú !

 

2.       PLATBY ZA ČLENSKÉ, POVOLENKY K RYBOLOVU A OSTATNÉ POPLATKY

V zmysle Smernice SRZ Rada  o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platnej od 1.1.2018, výbor MO SRZ v Brezne schválil pre rok 2018 nasledovné výšky členských príspevkov a ceny povolení.   

 

Druh ceniny

Cena v €

Poznámka

Členská známka pre dospelých

      20 €

 

Členská známka pre mládež od 15 do 18 rokov

      14 €

 

 

 

 

Kaprová zväzová pre dospelých a mládež od 15 r. 

      35 €

 

Kaprová miestna pre dospelých

      37 €

 

Pstruhová miestna pre dospelých

      37 €

 

Lipňová zväzová pre dospelých

      35 €

 

Lipňová miestna pre dospelých

      37 €

 

Kaprová zväzová pre deti do 15 rokov

      10 €

 

Kaprová miestna pre deti do 15 rokov

      14 €

 

Pstruhová miestna pre deti do 15 rokov

      15 €

 

Lipňová miestna pre deti do 15 rokov

      17 €

 

Zakúpenie zväzovej povolenky kaprovej, alebo lipňovej je podmienené zakúpením si miestnej  povolenky.  Zväzová kaprová povolenka neplatí na MVN v Závadke nad Hronom.

Ceny denných povolení pre rok 2018 na všetky vody vo výške 10 € na jeden deň pre členov SRZ. Ceny ostatných denných a týždenných povolení pre nečlenov SRZ sa nemenia.

Zľavnené povolenky  sa rušia.

 

Zápisné

Nový člen  zápisné 20 €.

Člen MO,  ktorý si v roku 2017 nezaplatil  členské, alebo písomne nepožiadal o prerušenie členstva najviac však na  dobu dvoch rokov sa považuje za nového člena a teda musí zaplatiť zápisné vo výške 20 €.

Deti do 15 rokov, ktoré sa v tomto roku stanú novými členmi mladých rybárov zaplatia zápisné vo výške 2 € a do preukazu mladého rybára je potrebné vlepiť fotografiu 3 x 4 cm.

             

K vydaniu povolenia na rybolov musí mať každý žiadateľ splnené nasledovné kritéria:

-  odovzdaný záznam o úlovkoch za rok 2017

-  platný štátny rybársky lístok (vydáva MsÚ alebo OcÚ v mieste bydliska)

-  odpracovanú členskú brigádu. Ak člen neodpracoval brigádu, je povinný uhradiť 50 € za neodpracovanú brigádu.

Držitelia preukazu ZŤP – S majú jedno miestne povolenie na rybolov na vody MO SRZ v Brezne zdarma .

 

Denné povolenia na vody kaprové, pstruhové a lipňové sa vydávajú  v obchode „Hronka“ na Rázusovej ulici v Brezne, v Závadke nad Hronom v  Obchode s rozličným tovarom, Osloboditeľov 138, v  Penzióne  pri MVN v Závadke nad Hronom, a v „Motostop“-e v Zadných Hálnach .       

Zvláštne  povolenia na rybolov na všetky vody SRZ vydáva RADA SRZ v Žiline v cene 520 € , na základe žiadosti, ktorú žiadateľ si vyzdvihne v rybárskej kancelárii MO SRZ a predloží na schválenie  doporučenia výboru MO SRZ v Brezne a následne zašle na SRZ RADA v Žiline.

 

3.      VYDÁVANIE POVOLENÍ

Povolenia na rybolov a členské známky sa budú vydávať za finančnú úhradu v hotovosti  v kancelárii MO SRZ v Brezne , ul. Nálepkova č.7

·         v sobotu 20.1.2018  od 8,00 – 14,00 hod.        v sobotu 17.2.2018  od 8,00 – 14,00 hod.

·         v sobotu 24.3.2018  od 8,00 – 14,00 hod.        v sobotu 14.4.2018   od 8,00 – 14,00 hod.

·         v sobotu 26. 5.2018  od 8,00 – 14,00 hod.

Mimo termínu vydávania je potrebné kontaktovať tajomníka a dohodnúť si termín vydania povolenia.

K výdaju  povoleniek je potrebné predložiť : členský preukaz, platný štátny rybársky lístok.  Zaplatenie členského

 príspevku  musí byť uhradené do 31.4.2018. Nedodržaním termínu platby členského, členstvo v SRZ zaniká.

 Obnovenie členstva v nasledujúcom roku je podmienené zaplatením zápisného 20,00 € , ako u nového člena.

                    

4.      KONANIE CELOČLENSKÝCH  BRIGÁD V ROKU 2018

Termíny a miesto konania celočlenských brigád :   28.4.2018,  5.5.2018, 9.6.2018,

14.7.2018, 25.8.2018 a 17.9.2018 v pondelok.

Brigády sa konajú na MVN v Závadke nad Hronom od 8,00 hod. Práce, ktoré sa budú vykonávať: kosenie, výrub náletových drevín, zber odpadkov, prehlbovanie rigolov, čistenie šácht pätných drénov. Použitie vlastnej motorovej píly alebo krovinorezu sa počíta ako dvojnásobne odpracovaná doba.  

Za  voľný priechod rybochodu po celý rok pred MVE v Bujakove zodpovedá Ivan Slabey ml.

      Výlov potokov a vysádzanie násad si koordinujú hospodári Ing. Psotka, Balcar.

 

UPOZORNENIE !

Každý rybár je v zmysle zákona  povinný udržiavať na lovnom mieste poriadok a teda odpadky po skončení lovu si vždy vezme so sebou. Na poriadok  bude dohliadať rybárska stráž a pri porušení bude postupovať v zmysle zákona a disciplinárneho poriadku SRZ. 

 

5.      KONANIE PRETEKOV V LOVE RÝB UDICOU

Výbor MO SRZ podľa plánu hlavných úloh pre rok 2018  usporiada tradičné rybárske preteky v love rýb udicou nasledovne:

Pre dospelých členov a deti na MVN Závadka n/Hr. dňa 12. mája 2018  (sobota) so začiatkom o 8,00 hod. Prezentácia od 6,30 hod. Štartovné za člena je 5,00 €. Deti štartovné neuhrádzajú. Podmienky a spôsob lovu bude upresnený pri nástupe pretekárov.

 

6.      DOBROVOĽNÉ POUKÁZANIE 2 % Z DANI ZO MZDY

 Za rok 2017 je možné poukázať 2 % zaplatenej dane zo mzdy  pre MO SRZ v Brezne.

Tlačivá si môžete vyzdvihnuť pri platení členského v kancelárii MO SRZ v Brezne.

VYLÁSENIE ...... – toto tlačivo vyplní daňovník. Údaje o príjmateľovi 2 % z dane sú už na tlačive vyplnené.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ......- toto tlačivo vyplní daňovník a potvrdí zamestnávateľ

Vyplnené a potvrdené tlačivá doručíte  na Daňový úrad príslušného správcu dane platiteľa.  

Termín odovzdania tlačív na príslušný Daňový úrad je  do konca marca 2018. 

Pozn. V prípade nejasností, konzultujte s hl. účtovníkom MO SRZ, Ing. Ambrosom, tel. 0905 622 448.

    

        Do novej rybárskej sezóny Vám výbor MO SRZ praje veľa zdravia a pekných    

         zážitkov zo spločnej záľuby.

                                                                                                                           Výbor MO SRZ v Brezne

Január  2018

 

 

 

Aktuality

05.04 - Výsledky volieb do Výboru MO, do Kontrolnej a revíznej komisie a delegáti na Snem SRZ + náhradník
28.12 - Obežník